Nazorg

Ook trekken wij het contact graag breder dan alleen de week van de uitvaart. Zit u nog met vragen over welke instanties u moet verwittigen? Welke documenten u nog nodig heeft? Wij staan klaar om u hierin te begeleiden. Door onze jarenlange ervaring weten wij precies hoe wij u verder kunnen helpen en verwijzen u graag door naar de juiste mensen.

Bankrekening

Vanaf 31 augustus 2009 worden bankrekeningen na een overlijden niet langer geblokkeerd. De achterblijvende partner kan van alle rekeningen samen maximaal 5 000 euro afhalen vanaf de datum van overlijden t.e.m. ontvangst van het attest van erfopvolging.

Er wordt een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het registratiekantoor of een akte van erfopvolging door een notaris. Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden duidelijk wie aanspraak maakt op de tegoeden van de overledene.

Dit attest kunnen wij voor aanvragen in het Registratiekantoor. Er is ook een mogelijkheid dit zelf te doen, hiervoor moet het aanvraagformulier samen met een overlijdensuittreksel en het trouwboekje bezorgen aan het registratiekantoor van Gent.

Indien er een testament of huwelijkscontract is aanvaard men voor de successieaangifte nog steeds alleen een notariƫle akte. Downloaden aanvraagformulier attest erfopvolging.

Deblokkeren van bankrekeningen

Te verwittigen instanties

 • Verzekeringen
 • Uitkeringen
 • Belastingen
 • Voorzieningen
 • Overige

Lees meer

Pensioen

Wanneer de overledene een pensioen genoot van de Rijksdienst voor Pensioenen dan wordt deze dienst van het overlijden ingelicht via de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene. U dient hiervoor zelf niks te doen.

U dient echter wel zelf contact op te nemen voor de aanvraag van een overlevingspensioen, stads- of staatspensioen of bijkomende pensioenen. De langstlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner heeft recht op de pensioenuitkering van de maand van overlijden. De niet-inwonende kinderen hebben enkel recht indien de persoon overleden is na de uitbetalingsdatum.

Overlevingspensioen

Voorwaarden: u dient minstens 45 jaar te zijn.

Uitzonderingen:

 • u hebt een kind ten laste
 • u bent blijvend arbeidsongeschikt, voor tenminste 66% invalide
 • u bent 1 jaar gehuwd op het ogenblik van het overlijden

Testament

De overledene kan eigenhandig of bij een notaris een testament hebben opgemaakt. U kunt dit persoonlijk of via een notaris navragen bij het registratiekantoor van de laatste woonplaats. De notaris kan ook navraag doen bij het CRT (Centraal Register voor Testamenten).

U kunt de nalatenschap aanvaarden, verwerpen of aanvaarden 'onder voorrecht van boedelbeschrijving' (d.w.z. u kunt wachten tot de inventaris van de nalatenschap is opgemaakt - binnen de 3 maanden na het overlijden.)

Let wel: Zowel voor de onmiddellijke verwerping als voor de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving dient u een schriftelijke verklaring te ondertekenen bij de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de erfenis is opengevallen.

Aangifte nalatenschap

De aangifte dient binnen de 4 maanden na overlijden te gebeuren bij het kantoor der Registratie van de laatste woonplaats van de overledene. Vanaf 1 januari 2007 verdwenen de successierechten op de gezinswoning voor langstlevende echtgeno(o)t(e) of voor hij/zij die met de overledene samenwoonde. De langstlevende echtgeno(o)t(e) dient in Vlaanderen niet langer successierechten te betalen op het eigen deel in de gezinswoning.

Percentages successierechten (voor Vlaanderen) op het gedeelde van het netto aandeel

In rechte lijn en tussen echtgenoten

 • van 0 tot 50.000 euro: 3%
 • 50.000 tot 250.000 euro: 9%
 • boven 250.000 euro: 27%

Tussen broers/zussen

 • van 0 tot 75.000 euro: 30%
 • 75.000 tot 125.000 euro: 55%
 • boven 125.000 euro: 65%

Tussen ooms/tantes en neven/nichten:

 • van 0 tot 75.000 euro: 45%
 • 75.000 tot 125.000 euro: 55%
 • boven 125.000 euro: 65%