Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Medecontractant kennis genomen te hebben van de algemene verkoopvoorwaarden van de Vennootschap en deze te aanvaarden in de relatie met de Vennootschap.

2. De datum van factuur geldt als enige aanvangsdatum.

3. De werken worden uitgevoerd volgens de gevraagde offerte. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening van de overeenkomst te vragen.

4. Wij aanvaarden uw bestelling onder voorbehoud de goederen te factureren aan de prijs in voege op het ogenblik van de levering.

5. Onvolledige levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van een betaling. Wij zullen geen enkele goederen terugnemen, zonder uitdrukkelijk voorafgaan akkoord.

6. De goederen worden slechts teruggenomen zo de terugzending gebeurt in goede staat en oorspronkelijke verpakking.

7. De waarborg op de door de verkoper geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg die de fabrikant van de goederen toekent, onder voorbehoud van de wettelijke waarborg. In geval van aanvaarde klacht beperkt deze waarborg zich in elk geval tot eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricatie-fouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling, ook niet voor de kosten der vervanging kunnen in rekening gebracht worden.

8. Klachten betreffende geleverde goederen en/of prestaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog kunnen aanvaard worden.

9. Betalingsmodaliteiten: wij komen niet tussenbeide in de vereffening der successie of geblokkeerde bank- of spaarkasrekeningen, alle rekeningen met door ons voorgeschoten bedragen dewelke onbetaalde gebleven zijn op de vervaldag; zijnde factuurdatum, zal een intrest over de niet betaalde saldi gerekend worden. Deze intrest zal 10% bedragen van de totaal verschuldigde som. Ingeval aan de klant uitdrukkelijk termijnen van betaling worden toegestaan, zal de niet-betaling van het conventioneel verschuldigd bedrag op elke vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de gemakkelijkheid van betaling meebrengen, alsmede de onmiddellijke eisbaarheid van het openstaand saldo.
10. Alle bestellingen geschieden in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de besteller solidair borg staat voor de betaling van de factuur door de erfgenamen.

11. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en ruim vooraleer de levering plaatsvindt te geschieden. Een annulering is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Zonder schriftelijke aanvaarding dient de verkoopovereenkomst te worden uitgevoerd. Ingeval van een aanvaarde annulering, is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 procent verschuldigd, berekend op de prijs van de totale bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten die met een annulatie gepaard gaan.

12. Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen termijn van veertien werkende dagen ter zetel van de firma. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% met zich mee.

13. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de bedrijfszetel gevestigd is. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.